Sumiyoshi Jinja


Tokyo Shrine Sumiyoshi

Tsukuda Sumiyoshi Jinja is a shinto shrine located in Tokyo next to the Tsukishima area.

NICOLAS WAUTERS

JAPAN PHOTOGRAPHY

NICOLAS WAUTERS

JAPAN PHOTOGRAPHY