• Nicolas Wauters

Sumiyoshi Jinja


Tokyo Shrine Sumiyoshi

Tsukuda Sumiyoshi Jinja is a shinto shrine located in Tokyo next to the Tsukishima area.